مدیر. “ادارتی صفحات: EDITORIAL PAGES”. Zia E Tahqeeq, vol. 12, no. 23, July 2022, http://ziaetahqeeq.com/index.php/zt/article/view/71.