[1]
مدیر, “ادارتی صفحات: EDITORIAL PAGES”, ZTJ, vol. 12, no. 23, Jul. 2022.